ชุด Coronavirus

  • SARS-CoV 2 Test Kits

    ชุดทดสอบ SARS-CoV 2

    ไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์สหรือโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัส coronavirus ชุดป้องกันทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของไวรัสและคุณภาพของชุดป้องกันทางการแพทย์จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต บทความนี้จะอธิบายชุดป้องกันทางการแพทย์อย่างครอบคลุมจาก 4 ด้านต่อไปนี้ 1 การแนะนำเบื้องต้นของชุดป้องกันทางการแพทย์ 1.1 ชุดป้องกันทางการแพทย์คืออะไร? ความหมายและการประยุกต์ใช้ชุดป้องกันทางการแพทย์ 1 ...